Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Informacje dla pacjentow
Finansowanie przez NFZ
Pytania i odpowiedzi
Relacje pacjentow
Instrukcje do pobrania
Aparat zdejmowany
Aparat sta?y
Wyci?g zewn?trzustny Headgear
Hyrax
Maska twarzowa
Wyci?gi mi?dzyszcz?kowe
Wybielanie z?bów

Wybielanie z?bów Drukuj
Instrukcja dla pacjenta:

       - Starannie wyszczotkowa? z?by.
       - Zdj?? zatyczk? z aplikatora strzykawki.
       - Wycisn?? ?el ze strzykawki równomiernie do najg??bszych i zewn?trznych cz??ci nak?adki; z regu?y zu?ywa si? jedn? trzeci? zawarto?ci strzykawki na jeden raz, do ka?dej przegródki po kropli wielko?ci ?epka kolorowej szpilki.
       - Na?o?y? nape?nion? ?elem nak?adk? na z?by, docisn?? usuwaj?c powietrze.
       - Usun?? nadmiar ?elu, który wyp?yn?? poza nak?adk?.
       - Nak?adk? z ?elem mo?na nak?ada? w nocy lub w ci?gu dnia na godzin? do o?miu.
         Po up?ywie zaleconego przez lekarza stomatologa czasu zdj?? nak?adk? i usun??
         resztki ?elu z nak?adki.
       - Nie nale?y pali? , pi? i je?? podczas noszenia nak?adki.

UWAGA!

1.Kolor z?bów wzd?u? linii dzi?se? (szyjki z?bów) jest z regu?y ciemniejszy. Te cz??ci z?ba mog? wymaga? d?u?szego wybielania ni? pozosta?e i mog? pozosta? lekko ciemniejsze po zako?czeniu kuracji.

2. Niewielki odsetek pacjentów mo?e odczuwa? nadwra?liwo?? podczas kuracji. W przypadku pojawienia si? dolegliwo?ci nale?y skontaktowa? si? z prowadz?cym lekarzem stomatologiem. Mo?e on zaleci? u?ywanie Opalescence co drug? lub co trzeci? noc lub stosowanie nak?adki na jedn? do trzech godzin w ci?gu dnia.

3. Kwa?nie produkty lub soki ( np. z owoców cytrusowych) mog? powodowa? nadwra?liwo?? z?bów.

4. Niektórzy pacjenci podczas kuracji mog? uskar?a? si? na dolegliwo?ci dzi?se?, warg , gard?a lub j?zyka. Je?eli trwaj? one d?u?ej ni? dwa dni lub zwi?kszaj? si? nale?y skontaktowa? si? prowadz?cym lekarzem stomatologiem. Z regu?y efekty uboczne ust?puj? po jednym do trzech dni po zako?czeniu kuracji.

5. Kawa, tyto? i inne produkty mog? z czasem spowodowa? ponowne powstanie ciemnego zabarwienia z?bów. W takim przypadku nale?y powtórzy? kuracj? preparatem Opalescence.

6. Dla zachowania pi?knego bia?ego u?miechu nale?y regularnie zg?asza? si? na badania kontrolne i ewentualne profesjonalne oczyszczanie z?bów z osadów i kamienia .

7. Je?eli pojawiaj? pytania dotycz?ce kuracji nale?y skontaktowa? si? z prowadz?cym lekarzem stomatologiem.

8. Niektóre stare wype?nienia amalgamatowe, „srebrne plomby” mog? powodowa? powstanie purpurowego zabarwienia na nak?adce. Jest to normalnym zjawiskiem i nie wp?ywa na przebieg kuracji.

9. Po zako?czeniu kuracji nale?y wyrzuci? pozosta?y, nie zu?yty ?el.

10. Wybielanie z?bów martwych nale?y uzupe?ni? aplikacja ?elu do ?rodka z?ba przez stomatologa.

11. Korony i plomby nie wybielaj? si? dlatego niektóre z nich trzeba wymieni? po wybielaniu.

12. Wybielanie przeprowadza si? po leczeniu ortodontycznym , je?eli takie jest konieczne .

Nie wolno:

1. Stosowa? Opalescence u kobiet w ci??y i w czasie karmienia piersi?.

2. Wystawia? strzykawek z ?elem Opalescence na dzia?anie promieni s?onecznych lub wysokiej temperatury.

3. Zamra?a? strzykawek z ?elem.

GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www