Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Gabinet
Aktualno?ci
Gabinet
Lekarz
Asystentka
Firmy wspó?pracuj?ce
Kontakt

Gabinet
Praktyka mie?ci si? na parterze nowego budynku w centrum Tucholi przy ulicy Saganowskiego 4, lokal jest klimatyzowany, w pe?ni dost?pny dla niepe?nosprawnych i by? zaprojektowany zgodnie w wymogami unijnymi.

Gabinet wyposa?ony jest w nowoczesny sprz?t i atestowane meble medyczne.


Wszystkie narz?dzia, instrumenty i ko?cówki s? sterylizowane par? wodna pod ci?nieniem w autoklawie a skuteczno?? tego procesu jest za ka?dym razem testowana chemicznie.

Raz w miesi?cu skuteczno?? sterylizacji bada niezale?ne laboratorium bakteriologiczne.

U?ywamy jednorazowych r?kawiczek, ko?cówek, tacek, serwet, os?on, kubków, zamków, pier?cieni, ?uków.
Odpady medyczne s? w bezpieczny sposób pakowane i utylizowane przez specjalizuj?cy si? w tym zak?ad.
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www