Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Informacje dla lekarzy
Sytuacje alarmowe
Czwarty wymiar czyli timing
Usuwanie z?bów sta?ych
Usuwanie z?bów mlecznych
Wady zgryzu, a wada wymowy
Stawy skroniowo ?uchwowe
Aparat a z?by leczone kana?owo

Usuwanie z?bów mlecznych
Panuje w?ród stomatologów bardzo korzystne przekonanie, ?e z?bów mlecznych si? nie usuwa i rzeczywi?cie usuwanie trzonowców mlecznych u dzieci poni?ej 7-8 roku ?ycia powoduje du?e szkody prowadz?c do st?ocze? wtórnych, asymetrii i nasilenia istniej?cej wady zgryzu.

Ze wskaza? ortodontycznych z?by mleczne usuwa si? dla sterowania przebiegiem wyrzynania z?bów sta?ych. Bardzo pomocne jest tu zdj?cie rentgenowskie pantomograficzne, na którym wida? wzajemne po?o?enie z?bów mlecznych i sta?ych.

Wskazania do ekstrakcji z?bów mlecznych:

1. Z?b sta?y wyrzyna si? poza ?ukiem a mleczny jest wci?? obecny dotyczy to g?ównie siekaczy a szczególnie uwa?nie nale?y obserwowa? wymian? z?bów po próchnicy kwitn?cej z uwagi na zaburzenie resorpcji korzeni z?bów mlecznych pozbawionych miazgi

2. Wyst?puje asymetria wyrzynania czyli z?by sta?e po jednej stronie s? obecne od co najmniej sze?ciu miesi?cy a po drugiej wci?? wida? mleczne bez cech resorpcji

3. Wida? dramatyczny brak miejsca na siekacze sta?e a dziecko ma wypuk?y profil wtedy usuwa si? mleczne k?y, koniecznie symetrycznie.

4. Pod z?bem mlecznym na rtg nie ma zawi?zka z?ba sta?ego i planuje si? zamkni?cie luki

5. Zawi?zek z?ba sta?ego jest nieprawid?owo po?o?ony dotyczy to zw?aszcza sta?ych k?ów i pi?tek górnych, wtedy usuni?cie z?ba mlecznego stwarza szanse na prawid?owe wej?cie z?ba sta?ego do ?uku.

6. Usuwanie trzonowców mlecznych po 10-11 roku ?ycia przyspiesza wyrzynanie z?bów sta?ych i umo?liwia wcze?niejsze zastosowanie aparatów; jest to szczególnie wa?ne u dziewczynek, które wtedy maj? skok wzrostowy.

GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www