Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Informacje dla lekarzy
Sytuacje alarmowe
Czwarty wymiar czyli timing
Usuwanie z?bów sta?ych
Usuwanie z?bów mlecznych
Wady zgryzu, a wada wymowy
Stawy skroniowo ?uchwowe
Aparat a z?by leczone kana?owo

Usuwanie z?bów sta?ych
Podej?cie do usuwania z?bów ze wskaza? ortodontycznych zmienia?o si? przez ca?y dwudziesty wiek.
Na pocz?tku usuwano z?by bardzo rzadko pó?niej coraz cz??ciej i w latach sze??dziesi?tych ubieg?ego stulecia dosz?o do tego , ?e prawie ka?dy pacjent mia? usuwane przedtrzonowce.
Pó?niej ilo?? usuwanych z?bów zacz??a spada? ze wzgl?du na rozwój technologii i zmian? podej?cia do estetyki u?miechu.
Wspó?cze?nie rewolucyjne techniki bezligaturowe minimalizuj?c tarcie stwarzaj? mo?liwo?? prawid?owego ustawienia z?bów nawet przy dramatycznym braku miejsca je?eli tylko istniej? wskazania w rysach twarzy do rozbudowy ?uków z?bowych.

Pacjent otrzymuje skierowanie na usuni?cie z?bów sta?ych gdy:

       - Ma protruzj? obuszczekow? czyli bardzo wypuk?y profil
       - Pacjent jest po wzro?cie i planowany jest kamufla? ortodontyczny czyli maskowanie
         wady zgryzu przez zmian? ustawienia z?bów przednich
       - Z ró?nych wzgl?dów nie jest mo?liwe leczenie aparatami sta?ymi.
       - Obecne s? z?by m?dro?ci , na które nie ma miejsca w ?uku z?bowym wtedy
         w zale?no?ci od po?o?enia i stanu z?bów usuwa si? siódemki lub ósemki


Przy planowaniu ekstrakcji konieczna jest analiza zdj?? rentgenowskich i modeli z?bów.
G?ówne cele to osi?gni?cie maksymalnie dobrej estetyki tkanek mi?kkich, symetrii i prawid?owego zaguzkowania z?bów bocznych.
W pierwszej kolejno?ci do usuni?cia kwalifikowane s? przedtrzonowce, wyj?tkowo szóstki zale?y to od planowanych przesuni?? i stanu samych z?bów.

GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www