Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Informacje dla lekarzy
Sytuacje alarmowe
Czwarty wymiar czyli timing
Usuwanie z?bów sta?ych
Usuwanie z?bów mlecznych
Wady zgryzu, a wada wymowy
Stawy skroniowo ?uchwowe
Aparat a z?by leczone kana?owo

Czwarty wymiar czyli timing
Ortodonci operuj? nieustannie wymiarami pionowym, poziomym i poprzecznym a ostatnio bardzo podkre?la si? znaczenie czwartego czyli czasu ( time ).
Skorygowa? ustawienie samych z?bów mo?na w ka?dym wieku.
Profesor Zachrisson z Norwegii z dum? pokazywa? grup? pacjentów leczonych ortodontycznie w wieku od 60 do 84 lat. W Polsce trudno jest nawet znale?? osoby z pe?nym w?asnym uz?bieniem w tej grupie wiekowej ale wszystko przed nami.
W przypadku kostnego pod?o?a wady wybór w?a?ciwego momentu w ?yciu pacjenta na korekt? zgryzu ma kluczowe znaczenie.

Idealnym okresem do leczenia ty?ozgryzów jest skok wzrostowy, którego zbli?anie si? lub obecno?? mo?na okre?li? na podstawie obrazu kr?gów szyjnych na zdj?ciu cefalometrycznym bocznym.

Wed?ug najnowszych bada? leczenie przodozgryzów nale?y rozpocz??  w 7-8 roku ?ycia a najpó?niej przed rozpocz?ciem skoku wzrostowego. W tych kluczowych okresach ?ycia leczenie jest wysoce skuteczne i bardzo skrócone.

Je?eli z ró?nych wzgl?dów nie podejmie si? leczenia we w?a?ciwym momencie, to pó?niej stosuje si? tak zwany kamufla? ortodontyczny, czyli w przypadku ty?ozgryzów usuwa si? przedtrzonowce górne a w przypadku przodozgryzów przedtrzonowce dolne zyskuj?c w ten sposób miejsce na cofni?cie i uszeregowanie z?bów przednich.

Przy du?ej dyskrepancji podstaw kostnych szcz?ki i ?uchwy post?powaniem z wyboru jest skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne po wzro?cie.
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www