Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Informacje dla pacjentow
Finansowanie przez NFZ
Pytania i odpowiedzi
Relacje pacjentow
Instrukcje do pobrania
Aparat zdejmowany
Aparat sta?y
Wyci?g zewn?trzustny Headgear
Hyrax
Maska twarzowa
Wyci?gi mi?dzyszcz?kowe
Wybielanie z?bów

Wyci?gi mi?dzyszcz?kowe Drukuj
Ma?e lateksowe kr??ki, które rozpinane pomi?dzy górnym i dolnym aparatem sta?ym powoduj? prawid?owe ustawienie z?bów górnych wzgl?dem dolnych.
Ró?ni? si? ?rednic? oraz grubo?ci? ?cianki i w zale?no?ci od tego maj? ró?n? si?? ci?gu.

Dobierane s? zawsze indywidualnie w zale?no?ci od sytuacji zgryzowej.
W ty?ozgryzach rozpinane s? od dolnych szóstek do górnych trójek, a w przodozgryzach od górnych szóstek do dolnych trójek .
Ka?dy pacjent jest instruowany indywidualnie na wizycie i otrzymuje ca?e opakowanie odpowiednich wyci?gów, ?eby móg? codziennie zak?ada? ?wie?e.
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www