Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Informacje dla pacjentow
Finansowanie przez NFZ
Pytania i odpowiedzi
Relacje pacjentow
Instrukcje do pobrania
Aparat zdejmowany
Aparat sta?y
Wyci?g zewn?trzustny Headgear
Hyrax
Maska twarzowa
Wyci?gi mi?dzyszcz?kowe
Wybielanie z?bów

Maska twarzowa Drukuj
Jest to wyci?g zewn?trzustny odwrotny stosowany do leczenia przodozgryzów powsta?ych na tle niedoboru wzrostu szcz?ki.

Mechanizm dzia?ania polega na wysuwaniu szcz?ki i górnych z?bów do przodu i do?u oraz rotowaniu ?uchwy do do?u i ty?u. Dla jej zastosowania konieczny jest za?o?ony na sta?e aparat wewn?trzustny.

Mask? przyk?ada si? do twarzy i rozpina elastyczne wyci?gi gumowe pomi?dzy ni? a aparatem wewn?trzustnym. Kierunek i si?a ci?gu jest indywidualnie dobierany przez lekarza.

Mask? nosi si? 12-14 godzin na dob? , sze?? do dwunastu miesi?cy w zale?no?ci od wskaza?.

Najlepszy wiek do zastosowania takiego leczenia to 7-9 rok ?ycia.
Uzyskany efekt cz?sto pozwala na unikni?cie lub zmniejszenie zakresu zabiegu operacyjnego na szcz?ce i ?uchwie po wzro?cie.
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www