Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Informacje dla pacjentow
Finansowanie przez NFZ
Pytania i odpowiedzi
Relacje pacjentow
Instrukcje do pobrania
Aparat zdejmowany
Aparat sta?y
Wyci?g zewn?trzustny Headgear
Hyrax
Maska twarzowa
Wyci?gi mi?dzyszcz?kowe
Wybielanie z?bów

Hyrax Drukuj
Jest to aparat sta?y grubo?ukowy, s?u?y do znacznej rozbudowy podstawy kostnej szcz?ki co umo?liwia uzyskanie miejsca na z?by górne i poszerzenie dna nosa.
Sk?ada si? ze ?ruby i jej ramion oraz pier?cieni lub nak?adek akrylowych. Przyklejany jest do z?bów górnych tylnych.

Przez kilka dni aparat wywo?uje niewygod?, trudno?ci w mówieniu i po?ykaniu
W razie wi?kszych dolegliwo?ci nale?y skontaktowa? si? z gabinetem.
Dla osi?gni?cia znacznego poszerzenia szcz?ki nale?y przekr?ca? ?rub? codziennie wieczorem pocz?wszy od drugiego dnia po zamontowaniu przez wyznaczon? liczb? dni przy pomocy specjalnego kluczyka. Nie mo?na aparatu wyj?? z ust, wi?c konieczna jest pomoc drugiej osoby. Sposób przekr?cania zawsze jest dok?adnie pokazany i omówiony w gabinecie.

Po oko?o dwóch tygodniach pojawi si? szpara pomi?dzy jedynkami górnymi. Jest to objaw prawid?owego dzia?ania aparatu a szpara pomi?dzy jedynkami znika samoistnie po kilku tygodniach. Po uzyskaniu po??danej szeroko?ci szcz?ki ?ruba jest blokowana a aparat pozostaje na z?bach przez sze?? miesi?cy dla utrwalenia efektu.
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www