Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Informacje dla pacjentow
Finansowanie przez NFZ
Pytania i odpowiedzi
Relacje pacjentow
Instrukcje do pobrania
Aparat zdejmowany
Aparat sta?y
Wyci?g zewn?trzustny Headgear
Hyrax
Maska twarzowa
Wyci?gi mi?dzyszcz?kowe
Wybielanie z?bów

Wyci?g zewn?trzustny czyli headgear Drukuj
Jest to aparat stosowany do modyfikacji wzrostu twarzy, odblokowuje wzrost ?uchwy i jest wybitnie skuteczny w leczeniu ty?ozgryzów wspó?istniej?cych z wystawaniem górnych z?bów i szcz?ki. Bywa te? stosowany do zapobiegania przesuni?cia si? z?bów tylnych do przodu przy cofaniu przednich po ekstrakcjach przedtrzonowców.

Aparat sk?ada si? z metalowego ?uku twarzowego, który wprowadza sie do specjalnie do tego przeznaczonych rurek w aparacie wewn?trzustnym oraz czapki z ta?m parcianych lub opaski karkowej, które ??czy sie z ?ukiem twarzowym przy pomocy elastycznych naci?gów.

Stosuje si? trzy rodzaje wyciagów: niski czyli karkowy, wysoki czyli ciemieniowo-potyliczny i mieszany.
Jaki rodzaj wyci?gu powinien by? zastosowany lekarz okre?la na podstawie zdj?cia rentgenowskiego bocznego g?owy, na jego podstawie okre?la si? równie? ile godzin dziennie wyci?g nale?y nosi? i ile miesi?cy potrzeba do osi?gni?cia korekty.
Wyci?g zak?ada si? na 10-12 godzin czyli wieczorem i w czasie godzin nocnych, kiedy najintensywniej si? ro?nie. Ca?kowit? korekt? zgryzu uzyskuje si? w czasie 6-9 miesi?cy, po tym okresie nale?y nosi? wyci?g co drugi dzie? dla utrwalenia efektu.

Na pierwszej wizycie lekarz dopasowuje wyci?g i pokazuje sposób zak?adania oraz dobiera si?? poprzez regulacj? na naci?gach gumowych. Przy zak?adaniu manewruje si? ?ukiem twarzowym prawo - lewo, nigdy góra - dó? . Zapinaj?c i odpinaj?c czapk? przyciskamy ?uk twarzowy na ?rodku dociskaj?c go do rurek w pier?cieniach. Przez pierwsze noce trudno zasn?? z wyci?giem i mo?e wyst?pi? pobolewanie szóstek, które zwykle mija po kilku dniach w przypadku nasilonych dolegliwo?ci nale?y skontaktowa? si? z lekarzem. ?uk twarzowy nale?y tak przechowywa?, aby uchroni? go przed zniekszta?ceniem-szczególnie ko?cówki wprowadzane do pier?cieni.

Gdy wyci?g jest za?o?ony trzeba zachowa? szczególn? ostro?no?? - nie wolno biega?, skaka? itd. Osoby z otoczenia, a zw?aszcza rodze?stwo nale?y uprzedzi?, ?e jest to aparat silnie dzia?aj?cy, którego nie wolno ?apa?, bo mo?e si? to sko?czy? skaleczeniem pow?ok twarzy lub uszkodzeniem z?bów!
Czapk? lub opask? karkow? mo?na w razie potrzeby wypra? r?cznie stosuj?c delikatne ?rodki pior?ce. Na ka?dej wizycie wyci?g jest sprawdzany i regulowany.
NIE ZAPOMNIJ GO ZABRA? !
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www