Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Informacje dla pacjentow
Finansowanie przez NFZ
Pytania i odpowiedzi
Relacje pacjentow
Instrukcje do pobrania
Aparat zdejmowany
Aparat sta?y
Wyci?g zewn?trzustny Headgear
Hyrax
Maska twarzowa
Wyci?gi mi?dzyszcz?kowe
Wybielanie z?bów

Aparat sta?y Drukuj
Aparat jest przymocowany do z?bów i nie wolno samodzielnie przy nim manipulowa?.
Pocz?tkowo aparat mo?e dawa? odczucie niewygody, pobolewanie z?bów
i otarcia b?ony ?luzowej. Nie powinno si? to nasila?, jednak w przypadku w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do lekarza ortodonty.

Podczas leczenia nale?y ograniczy? spo?ywanie s?odyczy, przede wszystkim klej?cych si? cukierków czekoladowych, typu toffi, gumy do ?ucia itp., które przylepiaj? si? do z?bów i powoduj? próchnic?. Zabronione s? równie? pokarmy twarde, jak orzechy, surowe jarzyny, które mog? spowodowa? rozlu?nienie pier?cieni b?d? odklejenie si? zamków.

Aparat nie uszkadza z?bów, ale przy niedostatecznej dba?o?ci o higien? z?by mog? ulec próchnicy. Najpierw powstaj? odwapnienia wokó? podstawy zamka, które po zdj?ciu aparatów b?d? wygl?da?y jak bia?e lub ?ó?te kó?ka, ?eby unikn?? tego okropnego widoku czy?? z?by i aparat delikatnie, ale bardzo starannie (odpowiednim zestawem szczoteczek) po ka?dym posi?ku i przed snem.
Konieczne jest prawid?owe stosowanie cz??ci pomocniczych aparatu – elastycznych wyci?gów gumowych i wyci?gów zewn?trznych w zale?no?ci od wskaza? lekarza.

W nag?ych wypadkach, jak wyst?pienie bólu, obluzowanie pier?cieni, odklejenie zamków, p?kniecie wi?za?, nale?y zadzwoni? do gabinetu w celu okre?lenia terminu wizyty.
Konieczne jest przestrzeganie terminów wizyt kontrolnych. Aparat nie dzia?a automatycznie, musi by? kontrolowany i aktywowany przez lekarza. Brak kontroli mo?e spowodowa? szkody i przed?u?y? znacznie czas leczenia!

Zobacz: Pytania i odpowiedzi dotycz?ce aparatu stalego.
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www