Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Informacje dla pacjentow
Finansowanie przez NFZ
Pytania i odpowiedzi
Relacje pacjentow
Instrukcje do pobrania
Aparat zdejmowany
Aparat sta?y
Wyci?g zewn?trzustny Headgear
Hyrax
Maska twarzowa
Wyci?gi mi?dzyszcz?kowe
Wybielanie z?bów

Aparat zdejmowany Drukuj
Aparat obuszcz?kowy trzeba nosi? mo?liwie najwi?cej w ci?gu dnia w domu (minimum 4 godzin) oraz w nocy – ??cznie co najmniej 12 godzin na dob? . Mo?na i nale?y w nim mówi? ale przez „zamkni?te” z?by.
Aparat jednoszcz?kowy mo?na nosi? ca?? dob? wyjmowa? tylko do mycia i jedzenia.

Im wi?cej godzin noszenia, tym lepszy i szybszy b?dzie efekt. Leczenie jest niebolesne, cho? czasem mo?e wyst?powa? uczucie niewygody, ?linienie i trudno?ci z mówieniem lub pobolewanie z?bów szczególnie na pocz?tku noszenia. Je?eli pobolewanie z?bów jest niewielkie i uogólnione, to oznacza ?e aparat dzia?a a dolegliwo?ci min? po kilku dniach a je?li ból jest silny i zlokalizowany w konkretnym punkcie to aparat uwiera,wtedy trzeba zadzwoni? i umówi? si? na wizyt? .

Je?eli zalecono podkr?canie aparatu lub zak?adanie wyci?gów, to nale?y wykonywa? to dok?adnie i systematycznie. Podkr?ca? zawsze w t? sam? stron?, tak jak wskazuje strza?ka a? do ukazania si? nast?pnej dziurki wed?ug ustalonego planu. Dobrze jest zapisywa? daty podkr?ce?, bo zawsze o to zapytamy.
Je?eli po podkr?ceniu aparat nie pasuje, to znaczy ?e za ma?o go nosisz!

Aparat nie powoduje próchnicy, je?eli z?by i aparat s? zawsze czyste!
Dodatkowo, ?eby wzmocni? szkliwo z?bów mo?na stosowa? ?el fluorowy lub tabletki do ssania z fluorem, które kupuje si? w aptece. Aparat myje si? pod bie??c? wod? past? do z?bów lub myd?em w p?ynie oraz tward? szczoteczk? i dok?adnie sp?ukuje . Szczególnie dok?adnie okolice ?rub i spr??yn. W czasie mycia i podkr?cania aparat nale?y trzyma? za plastik a nie za druty, bo mog? si? odkszta?ci? .

Do dezynfekcji mo?na stosowa? ?rodki do protez z?bowych (np. Corega Tabs) lub wod? utlenion? rozcie?czon? pó? na pó? z wod?. Aparat nale?y przechowywa? w specjalnym pude?ku z otworkami zawsze suchy i czysty.
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www