Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Informacje dla pacjentow
Finansowanie przez NFZ
Pytania i odpowiedzi
Relacje pacjentow
Instrukcje do pobrania
Aparat zdejmowany
Aparat sta?y
Wyci?g zewn?trzustny Headgear
Hyrax
Maska twarzowa
Wyci?gi mi?dzyszcz?kowe
Wybielanie z?bów

Relacje pacjentów
Nazywam si? Anna Kapiszka i jestem pacjentk? dr T. Popielarz. Przez dwa lata nosi?am aparat ortodontyczny sta?y górny i dolny. Ze wzgl?du na du?e do?wiadczenie pani doktor oraz odpowiednie podej?cie do pacjenta mog? powiedzie?, ?e czas leczenia min?? bardzo szybko i w mi?ej atmosferze. 
Efekty by?y zauwa?alne ju? po paru miesi?cach od za?o?enia aparatu. Moja wada zgryzu stopniowo zacz??a si? zmniejsza?. Zmiany by?y tak szybkie, ?e a? dostrzegalne go?ym okiem, o czym przekonywa?am si? bez przerwy s?uchaj?c pozytywnych komentarzy na ten temat od bliskich i przyjació?.
W mojej opinii rezultaty leczenia zastosowanego u mnie s? rewelacyjne!!! Nareszcie mog? cieszy? si? pi?knymi i prostymi z?bami, takimi o jakich zawsze marzy?am.
Jestem bardzo zadowolona z ko?cowych rezultatów leczenia, poniewa? dzi?ki pomocy dr T. Popielarz u?miech przesta? by? dla mnie krepuj?cy a wr?cz przeciwnie, mam wra?enie, ?e ostatnio cz??ciej si? u?miecham.

Praktyk? ortodontyczn? lekarza Teresy Popielarz poleci?a mi pani stomatolog z Torunia. W moim mie?cie jest wiele gabinetów ortodontycznych. Jednak ze wzgl?du na bardzo dobr? opini? o pani Popielarz, zdecydowa?am si? doje?d?a? z Torunia do Tucholi.
Od ponad roku regularnie, co 5 tygodni, przyje?d?am na wizyt? do nowoczesnego gabinetu. Mimo, ?e dojazd zajmuje ponad godzin?, jestem zadowolona z podj?tej decyzji.

Pani Popielarz jest profesjonalistk?, co potwierdzaj? jej liczne dyplomy i ?wiadectwa uko?czenia kursów. Ponadto, zarówno pani doktor, jak i jej asystentka s? bardzo mi?e i otwarte. Podczas wizyty ch?tnie rozmawiaj? z pacjentem, nie tylko na tematy zwi?zane z profesj?.

Swój wybór ortodonty oceniam jako wyj?tkowo udany.

Agata Raczy?ska (16 l.)


Podczas pierwszych wizyt doktor Popielarz opowiada?a mi i mojej mamie co mo?na zrobi? ?eby moje z?by wygl?da?y jak u gwiazd Hollywood! Wszystko co mówi?a p. Ortodonta by?o „jasne”, zrozumia?e dla wszystkich.
Moje ?eby wymaga?y leczenia aparatem sta?ym (mo?liwe ?e je?eli mia?abym aparat wyjmowany to nie przyniós? by on takich efektów na jakie czeka?am).Na pocz?tku my?la?am ?e nie b?dzie on wygodny, ?e b?dzie mi przeszkadza? i ?e nie spodoba si? moim rówie?nikom! Ale to by?y na szcz??cie mylne obawy, dlatego ?e moi rówie?nicy byli zachwyceni, a noszenie aparatu to kwestia przyzwyczajenia. Wi?c osoby które maj? podobne obawy do moich, mog? ju? si? nie martwi? bo wszystko jest wygodne, proste, po prostu super! Ju? nied?ugo b?d? mia?a zdejmowany aparat i ponownie b?d? musia?a si? przyzwyczai? i wydaje mi si? ?e do tej zmiany b?dzie mi si? trudniej przyzwyczai? jak po za?o?eniu, ale jestem dobrej my?li!

Doktor Teresa Popielarz ta bardzo mi?a, weso?a osoba. Zawsze stara si? aby nie sprawi? bólu pacjentowi. Swoj? prac? wykonuje solidnie, nigdy nie robi nic w po?piechu. Skupia si? na pacjencie który znajduje si? na fotelu. P. Popielarz uratowa?a mój zdrowy z?b który mia? by? usuni?ty. Jestem jej za to bardzo wdzi?czna.
Z rejestracj? tak?e nie ma du?ych problemów. Pani Dorota to równie? sympatyczna osoba. Je?eli termin nie pasuje to jedyne co trzeba zrobi? to zatelefonowa? i umówi? si? na inny termin.
Zawsze ch?tnie jad? na wizyty, nigdy si? o nic nie martwi?. Gabinet mie?ci si? w Tucholi; Tuchola to bardzo ?adne, zadbane miasto. Ludzie s? mili i zawsze ch?tnie pomog?. Gabinet ortodontyczny mo?na szybko znale??, poniewa? znajduje si? w centrum. Zach?cam wszystkich do leczenia u doktor Teresy Popielarz. Warto!

Alicja Pozorska - Osie


Kierowana zach?t? lekarza ortodonty opisuj? pewne zdarzenie, które na d?ugo zapadnie naszej rodzinie w pami?ci i do którego dopiero niedawno mieli?my odwag? przyzna? si? lekarzowi...

Jestem mam? dziewi?cioletniej Ma?gosi, u której wada zgryzu wymaga?a leczenia aparatem ortodontycznym. Kiedy po serii zdj?? i pomiarów wreszcie go otrzyma?a, wszyscy byli?my z niego dumni, a córka uczciwie go nosi?a.
Otrzymali?my szereg instrukcji oraz szczególne polecenie odk?adania go wy??cznie do specjalnego pude?eczka. Wiedzieli?my, ?e jest to drogi i bardzo pracoch?onny przedmiocik i wydawa?o si?, ?e nie sposób go zgubi?.
Nied?ugo potem rozpocz??y si? wakacje i zacz?li?my rozumie? powody ostrze?e?. Wyjechali?my nad morze. Bali?my si? czelu?ci odm?tów i w czasie k?pieli w morzu aparacik spoczywa? sobie w owym specjalnym pude?ku. Za namow? przyjació?ki wybrali?my si? na zako?czenie Jarmarku ?wi?toja?skiego w Gda?sku. By?am przekonana, ?e przewidzieli?my wszystko, a jednak...

Dzieci odby?y solidna drzemk? popo?udniow?, a ?eby na pewno nic si? nie sta?o, postanowili?my nie kupowa? niczego do jedzenia w mie?cie. Solenny plan dzia?a? podczas koncertu i pokazu sztucznych ogni nad Mot?aw?, ale okaza?o si?, ?e impreza jest tak pot??na, ?e trzeba by?o przeczeka? szturm na tramwaje. Postanowili?my gdzie? odpocz?? i napi? si? kawy. Nie mog?am przewidzie? ,?e kole?anka zafunduje naszym córkom ogromn? paczk? chipsów. Znale?li?my stolik kawiarniany w bocznej uliczce, ale te chipsy! M?odsza mog?aby zje?? tylko po?ow?, ale pi?ciolatek rzadko jest zdolny do a? takich po?wi?ce?. No i skapitulowa?am.
- Dobra - powiedzia?am – dawaj aparat schowam ci na chwil? do plecaka, jak zjesz to ci go oddam i w?o?y?am go do kieszonki, gdzie by? telefon. Chwil? potem wydawa?o mi si?, ?e dzwoni wi?c otworzy?am kieszonk?. Telefon nie dzwoni?, ale gdzie aparat???
By?o ju? ciemno, wi?c musia?am z nosem przy ziemi obszuka? miejsce pod sto?em i ?awk? w promieniu dwóch metrów. Na nic. Grupa Czechów siedz?ca obok mia?a ubaw. Niestety, pomimo moich wysi?ków po prostu znikn??. Po chwili zauwa?y?am, ?e dok?adnie pode mn? znajduje si? gruba krata od...studzienki ?ciekowej. Krew odp?yn??a mi z twarzy bo pomi?dzy szczeblami nic nie utkn??o, lecz...przelecia?o. Gosia wpad?a w histeri? i trudno by?o j? uspokoi?. Ja najch?tniej te? zapad?abym si? pod ziemi?, razem z tym aparatem. Poprosili?my patrol policji municypalnej o cho?by po?yczenie latarki, ale to nie przynios?o rezultatu. Z dalszych wydarze? pami?tam strz?py:
(w uszach s?ysza?am przestrogi pani doktor)
m?? zdj?? koszulk? i powiedzia? – potrzymaj. Krzykn?? do Czechów: „potrzymacie mnie za nogi?” Zrozumieli chyba, bo hukn?li „Cooo??!!”
Przy??czy? si? w?a?ciciel kawiarni i wobec powagi sprawy po?wi?ci? jedn? z ?awek do zbadania g??boko?ci „ miejsca samobójstwa” mojego m??a. Nie by?o bez dna, wi?c ujrzeli?my w ?rodku gda?skiej scenerii kilku ogromnych ch?opaków ustawionych na kszta?t rusztowania wiertniczego, skupionych wokó? sanda?ów mojego m??a, który znikn?? w czarnej dziurze. Komu? kto tam nie by? trudno sobie wyobrazi? co poczuli?my s?ysz?c z czelu?ci „jeesstt!”.
przyja?? polsko – czeska okraszona zosta?a oklaskami i dowcipami jeszcze przez godzin?.
Aparat przed dezynfekcj? dotar? w folii aluminiowej od czekolady w szczelnie zapinanej koszuli. Od tej pory Gosia nie wyjmowa?a go z ust nawet podczas jedzenia.
M?? zosta? niekwestionowanym bohaterem (ja mia?am ca?kiem inne poj?cie na temat studzienek tego typu na szcz??cie on nie ). Aparat zosta? uratowany przed nurtem Mot?awy.

Mama Ma?gosi , Pozna?
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www