Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Informacje dla pacjentow
Finansowanie przez NFZ
Pytania i odpowiedzi
Relacje pacjentow
Instrukcje do pobrania
Aparat zdejmowany
Aparat sta?y
Wyci?g zewn?trzustny Headgear
Hyrax
Maska twarzowa
Wyci?gi mi?dzyszcz?kowe
Wybielanie z?bów

Aparat sta?y - Pytania i odpowiedzi
Jak d?ugo podczas noszenia aparatu moje z?by b?d? obola?e?

Ten dyskomfort jest rezultatem rozlu?nienia po??cze? z?bów z z?bodo?em, aby zapocz?tkowa? proces przesuwania z?bów. Oczekuj, ?e z?by b?d? czu?e przez kilka dni po za?o?eniu aparatu. Mo?esz wzi?? leki przeciwbólowe, aby prze?y? ten okres np.: APAP, Panadol. Z tym dyskomfortem, jest jak z zakwasami mi??ni im szybciej zaczynamy u?ywa? mi??ni tym lepiej Im szybciej zaczynasz ?u?, tym szybciej z?by przyzwyczaj? si? i dyskomfort mija.

Czy moje wargi, policzki i dzi?s?a b?d? podra?nione przez ca?y okres noszenia aparatu?

Czasem mo?e wyst?pi? podra?nienie b?ony ?luzowej warg, policzków lub dzi?se?. To minie po paru dniach, kiedy przyzwyczaisz si? do obecno?ci aparatu. Je?li co? ci szczególnie przeszkadza albo ci? dra?ni, to u?yj wosku ortodontycznego , który dosta?e? po za?o?eniu aparatu. Wosk nale?y na?o?y? na dra?ni?cy element, upewniaj?c si? ,?e obszar jest w miar? suchy.

Dlaczego po jakim? czasie noszenia aparatu pojawi?y si? szpary mi?dzy moimi z?bami przednimi?

Z?by podczas leczenia przesuwaj? si? w ró?nych kierunkach i czasem wygl?da to gorzej ni? przed leczeniem. Nie martw si?, wszystko b?dzie dobrze, trzeba uzbroi? si? w cierpliwo??. Szpary mi?dzy z?bami s? potrzebne aby wyrówna? i prawid?owo ustawi? wszystkie z?by, kiedy to nast?pi, zostan? one zamkni?te .Jest to tylko etap leczenia, na pewno po zdj?ciu aparatu z?by b?d? ?adnie ustawione.

Czy w czasie leczenia aparatami sta?ymi moje z?by s? bardziej nara?one na próchnic?? Co mog? zrobi?, aby temu zapobiec?

Aparat sta?y jest w pewnym sensie pu?apk? dla pokarmu, wi?c brak oczyszczania z?bów to rzeczywi?cie najlepsza droga do odwapnienia z?bów a w nast?pstwie próchnicy.
Co robi?? CZY?CI?!!! co najmniej 3 x dziennie. Mo?na równie? chroni? z?by poprzez p?ukanie p?ynem z fluorem.
Pami?taj, twoje z?by s? cenniejsze ni? ten drogi aparat, dbaj o nie jak najlepiej.

Czy w trakcie noszenia aparatu musz? odwiedza? swego lekarza stomatologa?

TAK. Prosz? nie zaniedbuj wizyt u swojego stomatologa, szczególnie teraz kiedy z?by s? bardziej nara?one na próchnic?. Musisz te? pami?ta?, ?e kiedy z?by s? ciasno ustawione mog? by? nie widoczne wszystkie ubytki i po pierwszych miesi?cach noszenia aparatu mo?na b?dzie do nich lepiej dotrze?.  Je?li zajdzie potrzeba leczenia ubytków próchnicowych, uprzed? nas o tym, poniewa? musimy skoordynowa? wizyt? z twoim stomatologiem, aby w krótkim czasie odpi?? i zapi?? aparat.
Wskazane jest odwiedzanie twojego stomatologa nawet co 3 miesi?ce w celu kontroli ubytków, ewentualnego ich leczenia i usuwania z?ogów naz?bnych.

Niedawno za?o?y?em aparat, moje z?by troch? sie ruszaj?, czy one nie wypadn?, czy to jest O.K?

Tak, jest wszystko w porz?dku i nie martw si?, z?by nie wypadn?. Je?li chcemy przesun?? z?b musimy rozlu?ni? po??czenie z?bów z z?bodo?em, wówczas pod wp?ywem aparatu nast?puje ruch.
Niepokoi? mo?e jedynie fakt, kiedy dzieje si? to po urazie z?bów np.: podczas uderzenia pi?k?, ?okciem, lub po upadku. Wówczas nale?y nas o tym poinformowa? jak najszybciej. Je?li czynnie uprawiasz sport, pomy?l o zabezpieczeniu z?bów z aparatem specjaln? szyn? ochronn? dla sportowców.

Dlaczego moje dzi?s?a s? opuchni?te i krwawi??

Zwykle dlatego, ?e s? chore. Przyczyn? mo?e by? niesystematyczne i niedok?adne oczyszczanie z?bów i niew?a?ciwy masa? dzi?se?. Mi?dzy z?bem a dzi?s?em znajduje si? strefa, gdzie mo?e nie dociera? szczotka. Zaleganie resztek po?ywienia w tej okolicy mo?e by? przyczyn? chorób dzi?se? i próchnicy. Niewielki obrz?k, któremu nie towarzyszy krwawienie mo?e by? spowodowany po prostu obecno?ci? aparatu i mija bezpowrotnie w kilka dni po zdj?ciu aparatu i wypolerowaniu z?bów.

Oderwa? mi si? zamek w aparacie a jad?em tylko zup?.

Czasem aparat nie p?ka natychmiast, kiedy mocno nagryziesz. Je?li si?gniesz po twarde pokarmy, cukierki, chrupkie pieczywo, pizz? lub gum? do ?ucia (takie ma?e grzeszki), to mo?e nast?pi? rozlu?nienie po??czenia zamka z z?bem. Nast?pnie po jakim? czasie, zamek oderwie si?, nawet kiedy jesz bardzo mi?kkie pokarmy albo nawet, jak nic nie gryziesz. Wówczas powiadom nas o tym telefonicznie. Nie czekaj z tym do terminu swojej wizyty, poniewa? aparat w tym czasie nie b?dzie dzia?a? prawid?owo. Wyznaczymy ci dodatkowy termin wizyty, ale pami?taj, jeste? dodatkowym pacjentem w tym dniu, czasem trzeba b?dzie chwil? poczeka?. Takie awarie s? problemem i dla ciebie i dla nas, wi?c prosimy przestrzega? zalece? dietetycznych.
W naszej Praktyce 3 awarie w czasie ca?ego okresu leczenia s? bezp?atne. Zadziwiaj?cy jest fakt, ?e ilo?? awarii znacznie maleje, kiedy pacjent musi dodatkowo p?aci?.

Jak d?ugo musze jeszcze nosi? aparat? Nosz? go przecie? do?? d?ugo i moje z?by ju? mi si? podobaj?.

Pami?taj, czas leczenia o którym mówili?my, jest przybli?ony. Mo?e to zaj?? troch? wi?cej czasu, ale mo?e te? ten czas si? skróci?. Wiele zale?y od ciebie.
Dodaj dodatkowy czas do okresu leczenia: je?li lubisz gum? do ?ucia, opuszczasz planowe wizyty, masz ci?gle awarie aparatu, wyje?d?asz na wakacje i zg?aszasz si? na wizyt? po paru miesi?cach, nie nosisz zaleconych wyci?gów elastycznych.
Tu si? sam przyczyniasz do zwi?kszenia czasu noszenia aparatów, ale istniej? te? inne czynniki np.: biologiczne takie jak odpowied? organizmu na leczenie.
Stosowane w naszej Praktyce procedury i zamki pozwalaj? na maksymalne skrócenie czasu leczenia.
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www