Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player


Wybielanie z?bów
Marzenie o prostych i bia?ych z?bach jest dzisiaj w zasi?gu r?ki.
Do wybielania z?bów stosuje si? nadtlenek wodoru lub karbamidu w st??eniach
od 10 do 30 %.

Nadtlenek wodoru jest stosowany przez lekarza w gabinecie a jego dzia?anie wzmacniane ?wiat?em specjalnej lampy. Efekt jest natychmiastowy ale z?by staj? si? nadwra?liwe na wszelkie bod?ce, co mo?e by? bardzo przykre dla pacjenta.

Najbezpieczniejsz? metod? wybielania jest wykonanie indywidualnych prze?roczystych nak?adek w gabinecie. Pacjent otrzymuje nak?adki i ?el do wybielania w ró?nych st??eniach po czym zak?ada je codziennie na godzin? do czterech zmieniaj?c st??enie rosn?co a? do uzyskania oczekiwanego efektu.

Nadtlenek karbamidu nie narusza struktury z?ba i jest preparatem w pe?ni bezpiecznym, stosowanym przez tysi?ce ludzi na ca?ym ?wiecie.
Wybielenie z?bów jest trwa?e, uzyskuje si? rozja?nienie o dwa-trzy tony, co najcz??ciej daje pe?na satysfakcj?. Nie wybielaj? si? korony, licówki i plomby wi?c niektóre trzeba wymieni? po wybielaniu.
W przypadku z?bów po leczeniu kana?owym zabieg trzeba uzupe?ni? o wprowadzenie wybielacza do komory z?ba i powtórzy? kilka razy a? do osi?gni?cia po??danego efektu.
Wybielanie z?bów polecam po zdj?ciu aparatów i najwcze?niej po 16-tym roku ?ycia.

Przy drobnych nieprawid?owo?ciach ustawienia z?bów mo?na zastosowa? licówki porcelanowe i jest to prostowanie z?bów na skróty wykonywane w specjalistycznych gabinetach protetycznych.
Licówka jest nak?adk? koryguj?c? kszta?t z?ba natychmiastowo i jako taka jest coraz bardziej popularna zw?aszcza po programach typu "Chc? by? pi?kna"
Wad? jest cz??ciowa utrata tkanek z?ba, bo trzeba zeszlifowa? z?b od 0,5 do 1,0 milimetra oraz to, ?e licówki trzeba wymienia? najrzadziej co 10 lat.
Je?eli pacjent zdecyduje si? na licówki, to wybielanie polecamy przed ich za?o?eniem.

Zobacz: Instrukcja. Wybielanie z?bów
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www