Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Leczenie ortodontyczne
Profilaktyka
Diagnostyka
Leczenie apar. zdejmowanymi
Leczenie apar. sta?ymi
   - Przebieg
   - Koszty

Przebieg
Przygotowanie

Dobry pocz?tek, to po?owa sukcesu.
Zanim rozpocznie si? korekt? zgryzu nale?y wykona? zdj?cia pantomograficzne i cefalometryczne ,modele gipsowe oraz zdj?cia twarzy i z?bów. Na podstawie tych danych dokonuje si? analizy sytuacji, ustala plan leczenia i ca?kowity koszt.
Przed leczeniem konieczne jest równie? wype?nienie ubytków próchnicowych, usuni?cie kamienia naz?bnego i z?bów, je?eli ekstrakcje s? elementem planu leczenia.
Kilka dni przed za?o?eniem aparatów wprowadza si? gumki separacyjne za i przed szóstkami dla uzyskania miejsca na wprowadzenie pier?cieni, je?eli ich zastosowanie jest konieczne.

Za?o?enie aparatów

Dzie? za?o?enia aparatów to du?e prze?ycie – ju? nigdy nie b?dzie jak by?o!
Zabieg jest bezbolesny, trwa oko?o godziny.


Zaczyna si? od wypolerowania wszystkich z?bów specjaln? past? i szczoteczk?.
Zak?ada si? ustnik, który odsuwaj?c usta, j?zyk i policzki jednocze?nie odprowadza ?lin? daj?c dobra widoczno?? i sucho?? w polu klejenia zamków.

Nast?pnie nak?ada si? na punkty, w których b?d? zamki preparat zwi?kszaj?cy przyczepno?? szkliwa z?bów tak zwany wytrawiacz, sp?ukuje si? go dok?adnie uzyskuj?c lekko matow?, idealnie such? i czyst? powierzchni?, któr? pokrywa si? klejem w p?ynie .

Na podstaw? ka?dego zamka nanosi si? odpowiedni? ilo?? kleju g?stego i dociska do z?ba w ?ci?le okre?lonym miejscu, po czym polimeryzuje si? klej na?wietlaj?c ?wiat?em lampy do utwardzania wype?nie?. Je?eli plan leczenia lub stan szóstek nie pozwala na przyklejenie zamka na nie, to cementuje si? na tych z?bach pier?cienie.

Po naklejeniu wszystkich zamków w ich wewn?trzn? szczelin? tak zwany slot wprowadza si? specjalny drut mocuj?c go w zamku przy pomocy elastycznej ligatury lub zasuwki.

Przez dwie godziny po za?o?eniu aparatu nie nale?y je?? a na pierwsze dwa – trzy dni zaplanowa? mi?kk? lub pó?p?ynn? diet?, poniewa? z?by b?d? wra?liwe na nagryzanie oraz mog? wyst?pi? otarcia b?ony ?luzowej warg lub policzków.
Najdalej po tygodniu nie odczuwa si? obecno?ci aparatu w jamie ustnej.

Wizyty kontrolne

Ruch z?bów w aparatach sta?ych nast?puje w wyniku interakcji pomi?dzy drutem i zamkiem.
W przypadku zamków kluczowe jest przyklejenie ich w idealnej pozycji na z?bie i wybór rodzaju zamka spo?ród szerokiej oferty dost?pnej na rynku.

W naszej Praktyce stosowane s? supernowoczesne aparaty samoligaturuj?ce, minimalizuj?ce tarcie dzi?ki którym mo?na skróci? czas leczenia nawet do 12 miesi?cy i wyd?u?y? czas pomi?dzy niektórymi wizytami do 3 miesi?cy.

W tracie leczenia wymienia si? druty od bardzo cienkich i gi?tkich ?uków o przekroju okr?g?ym do grubych i sztywnych ?uków o przekroju prostok?tnym wyzwalaj?c w ten sposób kolejno ró?ne funkcje zamka.
Na wizycie kontrolnej sprawdza si? czy aparat nie jest uszkodzony i ewentualnie wprowadza si? nowy taki sam lub grubszy ?uk w zale?no?ci od post?pów w leczeniu.

Wyci?gi mi?dzyszcz?koweJe?eli istnieje konieczno?? korekty wzajemnego po?o?enia z?bów górnych i dolnych wzgl?dem siebie to nosi si? dodatkowo wyci?gi mi?dzyszczekowe czyli ma?e lateksowe kr??ki. Indywidualnie dobiera si? si?? wyci?gów poprzez zmian? ?rednicy i grubo?ci kr??ka oraz ustala sposób zak?adania wyci?gów w zale?no?ci od typu zgryzu.

Wyci?gi nale?y nosi? ca?odobowo, zdejmowa? tylko do mycia i jedzenia.
W sytuacji, gdy wadzie zgryzu towarzyszy zaburzenie wzrostu ko?ci twarzy dodatkowo stosuje si? wyci?gi zewn?trzne czyli mask? twarzow? lub headgear.

Zdj?cie aparatów

Po 12 do 24 miesi?cy osi?ga si? prawid?owy zgryz i mo?na aparaty zdj??.
Wizyta trwa oko?o 15 minut a zabieg jest ca?kowicie bezbolesny.
Specjalnymi kleszczykami zdejmuje si? zamki a pozostaj?cy na z?bach klej usuwa frezem po czym z?by si? poleruje i bierze wyciski do wykonania reteinerów czyli aparatów utrwalaj?cych pozycj? z?bów po leczeniu.

Dla dodatkowej stabilizacji szczególnie w ?uku dolnym je?eli obecne s? z?by m?dro?ci przykleja si? na sta?e specjalny cienki drut na j?zykowej powierzchni z?bów dolnych .

Najpopularniejsze s? reteinery typu Essex czyli prze?roczyste nak?adki, wykonywane s? równie? p?ytki Hawley’a, wygl?dem przypominaj?ce aparaty zdejmowane.

Retencja

Z?by maja zadziwiaj?c? "pami?? kszta?tu" i konieczne jest utrzymanie ich w nowych prawid?owych pozycjach przez d?u?szy czas dla stabilizacji wyników leczenia.

Reteinery zdejmowane nosi si? ka?d? noc przez rok od zdj?cia aparatów.
W tym czasie wizyty odbywaj? si? co sze?? miesi?cy.
thumb_zdjcia_do_strony_043.jpg

GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www