Nie posiadasz poprawnej wersji formatu ActiveX. Zaktualizuj Flash Player
Pobierz Flash Player

Leczenie ortodontyczne
Profilaktyka
Diagnostyka
Leczenie apar. zdejmowanymi
Leczenie apar. sta?ymi
   - Przebieg
   - Koszty

Leczenie aparatami sta?ymi
Sta?ym nazywamy ka?dy aparat, którego nie mo?na wyj?? z ust samodzielnie.
Najprostszy jest podzia? na aparaty grubo?ukowe i cie?ko?ukowe.

Aparaty grubo?ukowe

Montowane s? wewn?trz jamy ustnej najcz??ciej na podniebieniu, rzadziej od strony j?zykowej z?bów dolnych. Wykonane s? z grubego drutu i przymocowane do pier?cieni za?o?onych na pierwsze trzonowce.
Mo?e to by? ?uk podniebienny, Quadhelix, bihelix, hyrax, aparat Nance’a.
U?ywane s? do korekty lub utrzymania pozycji szóstek, a tak?e poszerzenia ?uku z?bowego lub podstawy szcz?ki.

Aparaty cie?ko?ukowe

Montowane na wargowo-policzkowej powierzchni z?bów lub rzadziej na j?zykowej.
Sk?adaj? si? z zamków i ?uku drucianego o ró?nych w?a?ciwo?ciach i grubo?ci oraz elementów ??cz?cych zamek z ?ukiem, którymi mog? by? ligatury lateksowe, druciane lub zasuwki. Ró?ny jest materia? u?ywany do produkcji zamków – mog? by? metalowe w kolorze srebra lub z?ota a tak?e prze?roczyste tak zwane estetyczne wykonane z porcelany, kompozytu, kryszta?ów szafiru.

Chocia? wygl?d aparatu jest bardzo istotny dla pacjenta to na efekt leczenia g?ówny wp?yw ma pozycja zamka na z?bie i jego zaprogramowanie fabryczne na wykonanie okre?lonego ruchu z?ba.

Najpopularniejszy na ?wiecie i najd?u?ej stosowanay jest system Roth’a z lat 60-tych ubieg?ego stulecia ; wprowadzone w latach 80-tych i 90-tych techniki Aleksandra i Orthos równie? mia?y wielu zwolenników, a tak?e pozwoli?y na ograniczenie usuni?? z?bów i lansowa?y pe?ny, szeroki u?miech.

Rewolucja w ortodoncji nast?pi?a po 2000 roku wraz z wprowadzeniem do u?ytku aparatów tzw samoligaturuj?cych (z zasuwkami lub klapkami).

S? to techniki Damon’a, In –ovation, Smart-clip , które minimalizuj?c tarcie pozwalaj? na maksymalnie fizjologiczny ruch z?ba i odtworzenie miejsca nawet w ekstremalnych st?oczeniach, je?eli tylko istniej? wskazania w rysach twarzy do rozbudowy ?uków z?bowych.

Niew?tpliwe zalety tych aparatów to skrócenie czasu leczenia do 12-18 miesi?cy oraz zwi?kszenie odst?pów mi?dzy wizytami do trzech miesi?cy.

Poni?ej przedstawiamy Pa?stwu porównanie
zamków metalowych z prze?roczystymi.
     
GABINET | LECZENIE ORTODONTYCZNE | WYBIELANIE Z?BÓW | DLA PACJETÓW | DLA LEKARZY Copyright © 2007 Teresa Popielarz
Praktyka Ortodontyczna TERESA POPIELARZ, ul. Saganowskiego 4, Tuchola, rejestracja: 52 334 56 96Design Projektowanie stron www